Thể hiện xe của bạn.

Có thể cho tôi ảnh xe của bạn được không, tất nhiên một bức ảnh kèm theo bạn.