Skopp

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty TNHH Joker Piece khi mở rộng phát triển kinh doanh hệ thống kinh doanh bán hàng/vận hành/phát triển/kế hoạch của nội dung và dịch vụ thì việc bảo vệ thông tin cá nhân đang được nhận thức là trách nhiệm mang tính xã hội quan trọng. Hằng ngày phổ biến triệt để cho tất cả nhân viên tầm quan trọng của thông tin cá nhân và phấn đấu để thực hiện 1 cách chắc chắn.

Cung cấp/ sử dụng/ thu thập thông tin cá nhân

Công ty này là doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân bằng phương pháp thích hợp dựa trên việc quản lý nhân viên, các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và nghiệp vụ phát triển hệ thống, nghiệp vụ bán hàng, vận hành, phát triển, kế hoạch của nội dung và dịch vụ.Trường hợp sử dụng hay là cung cấp thì làm rõ mục đích sử dụng đó, sau khi nhận được sự đồng ý của người tham gia, người đăng ký ứng tuyển và khách hàng(dưới đây được gọi là người này), không được sử dụng ngoài mục đích.

Thu thập thông tin cá nhân

Công ty này khi thu thập thông tin cá nhân sẽ quyết định mục đích sử dụng đối với người này rồi sẽ thông báo hay là tiết lộ, và sử dụng phương pháp công bằng và hợp pháp ở mức độ cần thiết để đạt được mục đích này. Ngoài ra, trường hợp lấy thông tin bằng tài liệu trực tiếp từ người này chúng tôi sẽ soạn đoạn văn thông báo và xem như đã được sự đồng ý từ người này.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty này khi sử dụng thông tin cá nhân sẽ thực hiện trong phạm vi mục đích sử dụng đã được sự đồng ý từ người này. Trường hợp phát sinh cần thiết sử dụng ngoài mục đích thì xem như người này đã đồng ý về mục đích sử dụng đó ngoại trừ những trường hợp sau đây:

 1. Trường hợp dựa vào luật lệ
 2. Khi khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của người này thì có trường hợp cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc là cơ thể, sinh mạng con người.
 3. Khi khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của người này thì đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như là sự thúc đẩy phát triển lành mạnh của trẻ em.
 4. Là trường hợp cần hợp tác đối với cơ quan nhà nước cũng như là chính quyền địa phương, hoặc là người đã nhận sự ủy thác đó để chấp hành những điều theo quy định của pháp luật khi có nguy cơ gây cản trở chấp hành những điều đó từ sự đồng ý của người này.

Ủy thác bên ngoài thông tin cá nhân

Công ty này có trường hợp sẽ ủy thác bên ngoài việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã làm rõ với người này. Đối với nơi ủy thác phải thực hiện giám sát hợp lý và cần thiết về việc quản lý an toàn thông tin cá nhân, quy định hạng mục liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân qua hợp đồng.

Hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3

Công ty này ngoại trừ 1 vài trường hợp bên dưới sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người này cho bên thứ 3.

 1. Trường hợp có sự đồng ý của người này
 2. Trường hợp phán đoán là cần thiết từ pháp luật
 3. Khi khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của người này thì có trường hợp cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc là cơ thể, sinh mạng con người./

Dừng sử dụng/sửa đổi/tiết lộ thông tin cá nhân

Trong trường hợp nội dung thông tin cá nhân, thông báo mục đích sử dụng, tiết lộ thông tin từ người này trái ngược với sự thật chúng tôi sẽ đối ứng trong phạm vi và thời gian hợp lý trong trường hợp có yêu cầu dừng cung cấp cho bên thứ 3 và dừng sử dụng/ sửa đổi/ tiết lộ(bên dưới gọi là tiết lộ ). Về thủ tục cụ thể yêu cầu tiết lộ chúng tôi sẽ thiết lập, đối ứng qua cửa sổ liên hệ liên quan tới thông tin cá nhân. Ngoài ra, trong các yêu cầu này, yêu cầu thông báo mục đích sử dụng và yêu cầu tiết lộ do phải chịu lệ phí theo quy định công ty này nên hãy lưu ý.

Đối sách an toàn thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính an toàn và chính xác thông tin cá nhân, công ty này sẽ thực hiện đối sách an toàn bao gồm đối sách bảo mật thông tin, khắc phục và phòng chống rò rĩ, mạo danh, phá hoại, mất mát, truy cập trái phép đến thông tin cá nhân.
Để đảm bảo tính an toàn và chính xác thông tin cá nhân, công ty này sẽ thực hiện đối sách an toàn bao gồm đối sách bảo mật thông tin, khắc phục và phòng chống rò rĩ, mạo danh, phá hoại, mất mát, truy cập trái phép đến thông tin cá nhân.

Đối ứng đàm phán và khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân.

Đối với việc đàm phán và khiếu nại từ người này có liên quan tới việc sử dụng thông tin cá nhân, công ty này sẽ thiết lập và xử lý 1 cách nhanh chóng và hợp lý thông qua cửa sổ liên hệ liên quan tới thông tin cá nhân.
Công ty này sử dụng thông tin cá nhân của người đã liên hệ chỉ với mục đích trả lời.

Tuân thủ quy tắc và luật lệ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty này tuân thủ các hướng dẫn, quy tắc, điều lệ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân đã được tổ chức chính phủ và luật pháp quy định liên quan đến bảo mật, xử lý thông tin cá nhân.

Cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân

Công ty này cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân thông qua việc soát xét từ người đại diện của công ty này và đánh giá nội bộ định kỳ.

Công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, đối với người không thể truy cập trang chủ ngoài việc công khai cho người trong và ngoài công ty trên website công ty này thì hãy gửi bằng đường bưu điện hoặc là FAX.

Ngày ban hành: 1/11/2013

Ngày chỉnh sửa cuối cùng: 1/11/2017

Công ty TNHH Joker Piece

Giám đốc đại diện Kenji Sumita

Email:privacy@jokerpiece.co.jp

Về sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 1. Liên hệ

  Công ty này khi có liên hệ sẽ sử dụng thích hợp để thu thập và hạn định vào phạm vi cần thiết trao đổi thông tin liên quan và trả lời liên hệ về thông tin cá nhân. Ngoài ra, có trường hợp sử dụng để hướng dẫn trong các sự kiện, hội nghị, sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi.

 2. Yêu cầu tài liệu

  Công ty này khi cần dữ liệu sẽ sử dụng thích hợp để thu thập và hạn định vào phạm vi cần thiết như là trao đổi thông tin có liên quan và gửi dữ liệu về thông tin cá nhân. Ngoài ra, có trường hợp sử dụng để hướng dẫn trong các sự kiện, hội nghị, sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi.

 3. Đăng ký ứng tuyển và phán đoán phù hợp Jokapi

  Khi có tuyển dụng sẽ sử dụng thích hợp để thu thập và hạn định trong phạm vi cần thiết thông tin cá nhân để làm thủ tục vào công ty và lựa chọn ứng tuyển. Jokapi

 4. Cung cấp cho bên thứ 3 thông tin cá nhân

  Công ty này ngoại trừ trường hợp đang được quy định ở pháp luật, sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của người này.

 5. Ủy thác thông tin cá nhân

  Công ty này trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, ngoại trừ trường hợp cần ủy thác cho người mà công ty này tin tưởng sẽ không ủy thác thông tin cá nhân cho bên thứ 3 mà chưa có sự đồng ý của người này.

 6. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

  Công ty này về thông tin cá nhân sẽ lấy đối sách an toàn thích hợp để tiến hành quản lý, bảo quản.

 7. Tùy ý cung cấp thông tin cá nhân

  Đối với công ty này việc cung cấp thông tin cá nhân là tùy ý. Tuy nhiên do có trường hợp không thể đạt mục đích sử dụng trong trường hợp không được cung cấp thông tin cá nhân nên hãy lưu ý.

 8. Tiết lộ thông tin cá nhân

  Có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ, sử dụng hoặc từ chối cung cấp thông tin giống nhau, quyền yêu cầu tiết lộ, thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân. Trường hợp cần thiết hãy liên lạc đến địa chỉ bên dưới.

Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

Kenji Sumita

Email:privacy@jokerpiece.co.jp

Về thủ tục tiết lộ thông tin cá nhân

Công ty này sẽ đối ứng để dừng cung cấp cho bên thứ 3, dừng sử dụng, xóa bỏ hoặc là bổ sung, sửa đổi nội dung, tiết lộ, thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân sẽ xử lý (dưới đây gọi là tiết lộ)
Tuy nhiên, có trường hợp thông tin cá nhân đúng như bên dưới thì không thể tiết lộ 1 phần hoặc là toàn bộ điều đó. Trường hợp đó thì xin được giải thích lý do và ý nghĩa đó.

 1. Trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng tài sản, cơ thể, sinh mạng và những quyền lợi, lợi ích khác của người này hoặc bên thứ 3.
 2. Trường hợp có khả năng gây trở ngại đáng kể cho việc thực hiện hợp lý của nghiệp vụ của người kinh doanh.
 3. Trường hợp vi phạm pháp luật
 4. Mục đích sử dụng của đối tượng để tiết lộ thông tin cá nhân.
 5. Để công ty này đạt được phát triển hệ thống, dịch vụ, nội dung cung cấp
 6. Để công ty này kinh doanh cung cấp trang web mua sắm.
 7. Để thực hiện thủ tục vào công ty và lựa chọn tuyển dụng
 8. Để quản lý lao động, làm thủ tục bảo hiểm xã hội và nộp thuế và những công việc kinh doanh khác.

Nơi đăng ký đơn yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Người phụ trách liên hệ liên quan đến tiết lộ thông tin Công ty TNHH Joker piece

Địa chỉ: Twin 21 MID Tower 37F, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6137, Japan

Số phone: 06-6940-2866 (Thời gian làm việc 9:00~18:00)

Nơi cung cấp yêu cầu tiết lộ thông tin…

Email:privacy@jokerpiece.co.jp

Liên hê ý kiến liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Người phụ trách liên hệ liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân của công ty TNHH Joker Piece

Địa chỉ: Twin 21 MID Tower 37F, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6137, Japan

Điện thoại: 06-6940-2866 (thời gian tiếp nhận: 10:00~19:00)

Email:privacy@jokerpiece.co.jp